مزایده

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی

جمعیت هلال احمر استان آذربایجان غربی در نظر دارد اجاره انبارهای جمعیت استان واقع در اول خیابان وحدت ( دروازه مهاباد ارومیه ) به شماره فراخوان ۵۰۰۰۰۰۵۴۵۰۰۰۰۰۵ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به اجاره واگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی اعلام به برنده و عقد قرارداد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند .

 

فایل کامل آگهی مزایده

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن