اطلاعیه هامزایده

آگهی مزایده عمومی

 

آگهی مزایده عمومی

جمعیت هلال احمر استان آذربایجان غربی در نظر دارد یک دستگاه لودر هپکو را از طریق برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ای و از طریق
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده
محقق سازند.

 

آگهی مزایده عمومی

 

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن