مزایده

(( آگهی مزایده عمومی کتبی ))

جمعیت هلال احمر استان آذربایجان غربی در نظر دارد نسبت به فروش اقلام غیرقابل استفاده ، اسقاطی و از رده خارج امدادی خود با مشخصات و براساس شرایط مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از طریق مزایده عمومی اقدام نماید .
۱ – متقاضیان می توانند از تاریخ ۲۸/۰۷/۹۷ تا تاریخ ۰۵/۰۸/۹۷ از ساعت ۴۵/۷صبح لغایت ۴۵/۱۴ظهر جهت بازدید از محل مشخص شده بازدید بعمل آورند .
۲ – مهلت دریافت اسناد مزایده : از روز شنبه ۲۸/۰۷/۹۷ لغایت تا آخر وقت اداری روز شنبه ۰۵/۰۸/۹۷
۳ – مهلت ارسال پیشنهادات : از روز یکشنبه ۰۶/۰۸/۹۷ لغایت تا آخر وقت اداری روز یکشنبه ۲۰/۰۸/۹۷
۴ – زمان بازگشایی پاکات : ساعت ۱۰صبح روز دوشنبه ۲۱/۰۸/۹۷
۵ – محل ثبت نام و بارگذاری اسناد به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( setadiran.ir www.) مراجعه نمایند .
ضمناً شرکت کنندگان در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد بایستی از محل مزایده بازدید بعمل آورده و سپس نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند .
آدرس : ارومیه – کیلومتر ۲ جاده سلماس – جنب شرکت آرد سپید ارومیه – خیابان شهید حسن دین پرست – انبار ترابری جمعیت هلال احمر ارومیه .
مهاباد : بلوار شهید عبداله پوری – پایین تر از بیمارستان امام خمینی (ره) – پایگاه امداد و نجات جمعیت هلال احمر مهاباد .
• به درخواست متقاضیان قبل و بعد از تاریخ تعیین شده ترتیب اثر داده نمی شود .

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن